1 مهر 1394

تبدیل های فیزیکی

انواع پسوندها یاد گرفتیم در فیزیک برای اندازه گیری کمیت ها باید از یکاها استفاده کنیم، برخی از یکاهای مهم عبارتند از جرم،اندازه، شدت روشنایی، زمان […]
1 مهر 1394

تبدیل واحدهای اندازه گیری

اینجا کلیک کنید >http://dataunit.ir