شرکت آساطیف، نیروی کارآزموده و متبحر کارشناسی الکترونیک و مخابرات در بخش نصب و راه اندازی استخدام می کند. تلفن تماس : 32232280

تبدیلات اصلی

PG Size Major Diameter
mm
For cable diameter
mm
Conversion to metric
mm
Pg 7 12,5 6,0 M 12
Pg 7 12,5 6,0 M 16
Pg 9 15,5 8,0 M 16
Pg 11 18,6 10,0 M 20
Pg 13,5 20,4 12,0 M 20
Pg 13,5 20,4 12,0 M 25
Pg 16 22,5 14,0 M 20
Pg 16 22,5 14,0 M 25
Pg 21 28,3 18,0 M 25
Pg 21 28,3 18,0 M 32
Pg 29 28,3 18,0 M 32
Pg 29 28,3 18,0 M 40
Pg 36 47,0 32,0 M 50
Pg 42 54,0 38,0 M 50
Pg 42 54,0 38,0 M 63
Pg 48 59,3 43,0 M 63

Wrench Size for Cable Connection

Connecting Thread Wrench Size
mm
Old
PG7 SW 15
PG9 SW 19
PG11 SW 22
PG13,5 SW 24
PG16 SW 27
PG21 SW 33
PG29 SW 42
PG36 SW 53
PG42 SW 60
PG48 SW 65
New
M12x1,5 SW 15
M16x1,5 SW 19
M20x1,5 SW 24
M25x1,5 SW 30
M32x1,5 SW 36
M40x1,5 SW 46
M50x1,5 SW 55
M63x1,5 SW 66