كدهای برنامه ریزی دستگاه سانترال KX-TEB308 KX-TES824 KX-TEM824
جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل كنید        PROGRAM  + *#  +  password1234نكته:

 1. در كد های زیر فقط به كد های عمده اشاره شده از ورود به كد های دیگر خودداری كنید
 2.   پسورد كاخانه 1234 میباشد
 3. جهت تغییر حالت از كلید AUTO ANS استفاده نمایید
 4. جهت ذخیره کردن از كلید AUTO DIAL استفاده نمایید
000 كد تنظیم ساعت وتاریخ                                                          set  Day/Time                                                                    006 كد انتخاب حالت تنظیم اتوماتیك و یا دستی بودن حالت روز و شب( نگهبان شب )    Day/Night Mode
  • حالت تنظیم اتماتیك: دستگاه سانترال به صورت اتوماتیك به حالت روز و شب میرود        Man
  • حالت تنظیم دستی : دستگاه سانترال به صورت دستی به حالت روز و شب میرود        Auto
 • 007 كد انتخاب ساعات شب و روز در حالت اتوماتیك                                           Day/Night Taim
 • 009  تغییر دادن کد های دسترسی به خط شهری و تماس با اپراتور
 • 011 كد ثبت شماره ها در شماره گیری سریع                                                Speed Dial Name
 • 111 كد انتخاب حالت موزیك پشت خط                                                                   Hold Music
  • در صورت انتخاب موزیك بیرونى  باید خروجی یك دستگاه صوتی بیرونی را به ورودی دستگاه سانترال متصل كرده( پورت AUX )
 • 212 كد تنظیم تایم قطع اتصال در حالت تنظیم تایمر                                              CO Dur. Limit
 • 613 کد فعال کردن تایمر بر روی داخلی ها
 • 302 كد مرتبط به دو صفر بند
 • 303 كد مرتبط به صفر بند
 • 400 كد فعال و غیر فعال كردن خطوط ورودی ( شهری )                                      CO Connection
 • 401 كد شماره گیری در حالت تن و پالس                                                           ‍CO Dial Mode
 • 405 كد دسترسی به خط ورودی در حالت روز                                                       Day Out CO
 • 406 كد دسترسی به خط ورودی در حالت شب                                                  Night Out CO
 • 407 كد دسترسی به خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                  Lunch Out CO
 • 408 كد زنگ خور خط ورودی در حالت رور                                                                Day In CO
 • 409 كد زنگ خور خط ورودی در حالت شب                                                           Night In CO
 • 410 كد زنگ خور خط ورودی در حالت وقت صرف ناهار                                          Lunch In CO
 • 411 كد مرتبط به زنگ خور خط ورودی
 • 414 كد مرتبط به اپراتور خودكار در حالت روز                                                       CO Day/Mode
 • 415 كد مرتبط به اپراتور خودكار در حالت شب                                                   CO Night/Mode
 • 416 كد مرتبط به اپراتور خودكار در حالت وقت صرف ناهار                                  CO Lunch/mode
 • 500 كد مرتبط به اپراتور خودكار                                                                        Disa dial Mode
 • 501 كد مرتبط به اپراتور خودكار                                                                            Gisa Built-In
 • 503 كد مرتبط به اپراتور خودكار : دریافت اتوماتیك فكس                                    FAX Connection
 • 506 كد مرتبط به اپراتور خودكار : در صورت اشغال بودن داخلی مورد نظر
 • 601 كدفعال محدود كردن خطوط داخلی در حالت روز ( صفر بند و دو صفر بند )       Day Tool Restr
 • 602 كدفعال محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند )   Night Tool Restr
 • 603 كدفعال محدود كردن خطوط داخلی در حالت شب ( صفر بند و دو صفر بند )  Lunch Tool Restr
 • 900 كد مرتبط به مزاحم یاب                                                                                 CID Assign
 • 910 كد مرتبط به مزاحم یاب                                                                                   CID Type
 • 628 كد مرتبط به مزاحم یاب